Känner du inte igen dig? Vi uppdaterar vårt utseende, men vår service, kunskap och vårt stora sortiment är detsamma.

Socialt ansvar och uppförandekod (Code of Conduct)

Vi anser att social utveckling är en viktig beståndsdel i processen att uppnå en hållbar verksamhet. Därför har vi en öppen dialog med våra leverantörer, som ständigt arbetar med att upprätthålla och förbättra sina arbetsförhållanden. Vi värnar om de anställda i produktionskedjan och sammanfattar våra viktigaste ståndpunkter i vår uppförandekod. Slutligen uppmuntrar vi hållbarhetsmärkningar som stärker social utveckling.

Care & Fair (Education & health for carpet knotting families)

Kilands mattor och alla våra våra största leverantörer är med i Care & Fair, vilket är en internationell organisation vars syfte är att förbättra arbetsvillkoren hos tillverkare inom mattbranschen runt om i världen. Att vara ansluten till Care & Fair innebär att leverantören garanterar att produktionen sker helt utan barnarbete, att de anställda får skäliga löner och att arbetstiderna regleras enligt bestämmelse. Certifieringen styrker också att arbetsmiljön är fri från farliga kemikalier och att maskiner som kan utgöra en säkerhetsrisk för de anställda hanteras med tydliga föreskrifter.

Uppförandekod (Code of Conduct)

Nedanstående principer ska genomsyra den egna verksamheten och riktar sig även till leverantörer och tillverkare:

1. Åtagande om att följa lagkrav

Kilands mattor ska säkerställa att verksamheten överensstämmer med tillämpliga lagkrav. Vi följer nationell lagstiftning och standarder inom branschen, samtidigt som alla led i produktionen förväntas följa FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

2. Arbetsmiljö

Vi uppmuntrar våra leverantörer till att säkra arbetsmiljön hos samtliga tillverkare. Det innebär att arbetsplatsen ska vara trygg och säker, där leverantörerna ska verka för att de anställda informeras om hälso- och säkerhetsrisker, samt att de anställda behandlas med respekt.

3. Anställdas rättigheter

Våra leverantörer ska kontinuerligt arbeta med att kontrollera arbetsförhållandena hos sina tillverkare, där barnarbete och diskriminering är strikt förbjudet. För att säkerställa detta rekommenderar vi våra leverantörer att följa upp arbetsförhållandena genom att besöka respektive tillverkare minst en gång om året.

4. Miljö

Den nationella lagstiftningen ska följas, vilket innebär att leverantören förväntas ta hänsyn till den egna verksamhetens miljöpåverkan och ansvara för att lagkraven uppfylls.

90 dagars öppet köp
Snabb leverans
Fri retur
Trygg e-handel